Menu Zamknij

Marzy Ci się piękne i funkcjonalne wnętrze? Jeśli chcesz poddać je metamorfozie i pokazać na moim kanale na You Tube, serdecznie zapraszam Cię do udziału w castingach.

NA POCZĄTEK NA WARSZTAT BIERZEMY ŁAZIENKI

Nie ma znaczenia, czy pomieszczenie znajduje się w starszym budynku, czy właśnie odebrałeś mieszkanie deweloperskie. Wyślij na adres info@dariabaczynska.pl zgłoszenie zawierające:

 • imię i nazwisko
 • adres inwestycji
 • telefon kontaktowy
 • preferowany termin wykonania remontu
 • informację o budżecie, jaki chcesz przeznaczyć na remont
 • 3-5 zdjęć pomieszczenia oraz krótki opis, w którym przedstawisz siebie i przedstawisz problem z łazienką oraz swoje oczekiwania co do metamorfozy pomieszczenia, które ma zostać wyremontowane.
 • W tytule wiadomości koniecznie wpisz „Metamorfoza łazienki”, a w treści wiadomości zawrzyj klauzulę:  Akceptuję warunki regulaminu castingu pod nazwą „Metamorfoza łazienki” oraz politykę prywatności. Bez tej klauzuli zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.

 

REGULAMIN CASTINGU POD NAZWĄ „METAMORFOZA ŁAZIENKI”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, na których organizowany jest casting pod nazwą „Metamorfoza łazienki”.
 2. Organizatorem konkursu czuwającym nad jego prawidłowym przebiegiem jest Studio D Daria Baczyńska, ul. Marszałkowska 7/10, 00-626 Warszawa, NIP: 783 127 90 14, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Celem castingu jest wyłonienie 5 uczestników, których łazienki zostaną poddane metamorfozie oraz publikacja poszczególnych etapów przeprowadzenia remontu na kanale Studia D Daria Baczyńska na platformie You Tube.
 4. Udział w castingu oznacza zapoznanie się jego uczestnika z postanowieniami Regulaminu, akceptację jego warunków oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów niezbędnych do przeprowadzenia castingu.
 5. Casting organizowany jest w dniach 1.02.2019 r. do 28.02.2019 r. do godziny 23:59. Zgłoszenia nadsyłane poza tym terminem nie będą uwzględniane.

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA W CASTINGU

 1. W castingu mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za nadesłane zgłoszenie, działa w imieniu własnym i że tym samym nie narusza praw osób trzecich.
 2. Zgłoszenie do castingu nie może odbywać się na rzecz osób trzecich. Jeśli zgłoszenie nastąpiło na rzecz osoby trzeciej, Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez osoby trzecie i pełną odpowiedzialność za ich roszczenia, w tym udział w postępowaniu sądowym, który przechodzi na rzecz osoby zgłaszającej.
 3. Osobą, która wyłoni 5 zwycięzców spośród nadesłanych zgłoszeń jest Daria Kinga Baczyńska oraz dwie wskazane przez nią osoby.
 4. W castingu nie mogą wziąć udziału osoby spokrewnione z osobą Organizatora.
 5. Warunkiem uczestnictwa w castingu jest nadesłanie drogą elektroniczną 3-5 zdjęć projektowanego pomieszczenia wraz z krótkim opisem Uczestnika oraz jego oczekiwań i zakresu prac, a także podaniem kwoty budżetu przeznaczonego na remont. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: info@dariabaczynska.pl z dopiskiem „Metamorfoza łazienki”. Zgłoszenie powinno też zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu i adres mailowy osoby zgłaszającej. Dane teleadresowe nie będą udostępniane przez Organizatora osobom trzecim i służyć będą jedynie do celów kontaktowych. Uczestnik wyraża jedynie zgodę na podanie swojego imienia oraz imienia osoby, która wraz z nim będzie miała brać udział w castingu wraz ze zgodą na podanie ogólnej lokalizacji inwestycji – miasta i dzielnicy. Uczestnik może nie wyrazić zgody na podanie ogólnych danych osobowych, jednakże wówczas jego zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 6. Ze względów organizacyjnych w bieżącej edycji castingu mogą brać udział wyłącznie osoby z Warszawy i okolic.
 7. Zdjęcia nadesłane przez Uczestnika powinny być wynikiem jego osobistej twórczości i nie mogą naruszać osobistych ani majątkowych praw autorskich osób trzecich.
 8. Uczestnik castingu, z chwilą dokonania zgłoszenia, przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do treści zgłoszenia konkursowego i wyraża zgodę na publikację wykonanych przez niego zdjęć przez Organizatora na profilach Organizatora w mediach społecznościowych, na prowadzonych przez niego blogach, kanałach filmowych i stronach www., w jego opracowaniach edukacyjnych, w szczególności w kursach edukacyjnych, materiałach szkoleniowych oraz szkoleniach stacjonarnych.
 9. Zgłoszenia zawierające treści obraźliwe lub naruszające dobre obyczaje, jak również zgłoszenia naruszające zasady politykę społecznościowych nie będą brane pod uwagę.

§ 3 PRZEBIEG CASTINGU

 1. Osoby wyłonione w drodze castingu będą przez organizatora powiadomione drogą telefoniczną lub mailową i zostanie ustalony termin wstępnych oględzin lokalu, w którym znajdować się będzie projektowane pomieszczenie.

 2. Osoby wyłonione w drodze castingu otrzymają nieodpłatnie przygotowany przez Organizatora projekt wykonawczy łazienki wraz z pełnionym przez Organizatora nadzorem autorskim.

 3. Uczestnicy wyłonieni w drodze castingu zobowiązują się do poniesienia kosztów zakupu materiałów oraz wynagrodzenia ekipy wykonawczej wskazanej przez Organizatora. Koszty te muszą się mieścić w założonym przez Uczestnika budżecie określonym w zgłoszeniu do castingu. Wynagrodzenie dla ekipy wykonawczej będzie wypłacone na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy tą ekipą a Uczestnikiem

 4. Uczestnik wyłoniony w drodze castingu wyraża zgodę na opublikowanie zdjęć i/lub filmu z realizacji projektu wraz z jego wizerunkiem i głosem oraz ich publikację na profilach i kanałach filmowych Organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem jego kanału na platformie You Tube, w mediach społecznościowych, na prowadzonych przez niego blogach i stronach www., w jego opracowaniach edukacyjnych, w szczególności kursach edukacyjnych, materiałach szkoleniowych oraz na szkoleniach stacjonarnych.

 5. Uczestnicy wyłonieni w drodze castingu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 5 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

§ 4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator castingu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niniejszy Regulamin, który stanowi umowę pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i której zawarcie Uczestnik potwierdza poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne i służy do celów przeprowadzenia castingu.
 4. Organizator nie udostępnia publicznie danych teleadresowych: nazwiska (z pominięciem imienia), adresu zamieszkania (z wyjątkiem podania miejscowości i dzielnicy), adresu e – mail, numeru telefonu osobom trzecim.
 5. Uczestnik castingu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się drogą mailową z Organizatorem pod adresem info@dariabaczynska.pl.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować do Organizatora na adres: info@dariabaczynska.pl
 2. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie Organizatora pod adresem www.dariabaczynska.pl